Cột mốc phát triển của
chúng tôi

Năm 2023
shape banner

2023

Địa điểm kinh doanh tại Tp. Cần Thơ được thành lập.

- 01/11/2023: Thành lập địa điểm kinh doanh tại Tp. Cần Thơ