Cột mốc phát triển của
chúng tôi

Năm 2022
shape banner

2022

Địa điểm kinh doanh tại Quận 4, TP.HCM được thành lập.

- 4/5/2022: Địa điểm kinh doanh tại Quận 4, TP.HCM được thành lập.

- 6/4/2022: Địa điểm kinh doanh tại Nomura, Hải Phòng được thành lập.